WALNE W MŁODZIEŻOWYM ŁKS

UCHWAŁA

Z ZEBRANIA ZARZĄDU

NR . 1/09/2020

z dnia 03 .09.2020r. dot. uchwalenia terminów, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Stowarzyszenia MŁKS Łomża w 2020 roku .

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia MŁKS Łomża na zebraniu własnym w dn. 03.09.2020r podjął uchwałę nr 1/09/2020 o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia MŁKS Łomża w 2020 roku (sprawozdawczo-wyborcze):

termin I – 25.09.2020r., godz. 19:45.

termin II – 25.09.2020r., godz. 20:00.

§ 2

Na podstawie art. 18. w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i dokonanym zmianom ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 ust. 1a–1e, miejscem organizowanego zebrania będzie sieć Internet za pośrednictwem narzędzia zdalnego komunikowania (nowelizacja wprowadzona tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 w dn. 20 kwietnia br.). Link wygenerowany zostanie w trakcie posiedzenia i rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dla osób uprawionych do głosowania.

§ 3

Oddanie głosu jawnego będzie miało miejsce w postaci podniesienia ręki widocznej w ujęciu z kamery użytkownika (członka uprawnionego do głosowania) oraz przez formularz elektroniczny.

§ 4

Podpisanie listy obecności z Walnego Zebrania on-line odbędzie się za pośrednictwem formularza w trakcie Walnego Zebrania.

§ 5

Działając na podstawie § 17 Statutu stowarzyszenia, Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Łomży, serdecznie zaprasza wszystkich członków MŁKS, na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 25.09.2020r o godzinie 19:45 (pierwszy termin), a w przypadku braku kworum o godzinie 20:00 ( drugi termin).

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków MŁKS.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków MŁKS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie w drodze uchwał Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności merytorycznej MŁKS za rok 2019.

 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności MŁKS za rok 2019.

 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności MŁKS za rok 2019 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu MŁKS za rok 2019.

 9. Wybór władz Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Sprawozdanie uchwał Komisji Wniosków i Uchwał

 3. Dyskusja

 4. Zakończenie obrad.

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

§ 6


Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia MŁKS Łomża obecni (on-line) w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia. Do korzystania z czynnego i biernego prawa głosu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia typu komputer PC, tablet, smartfon lub inne, równoważne urządzenie, wyposażone w mikrofon, głośnik oraz kamerę, a także przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

§ 7

Uchwałę podjęto przez aklamację.

Ze względu na konieczność weryfikacji każdego uczestnika jako członka MŁKS Łomża prosimy o rejestrowanie się odpowiednio wcześnie, sugerujemy, aby zarejestrować się przed 18 wrzesień 2020. Wysyłając na mail klubowy mlkslomza@wp.pl

dane:

Imię i Nazwisko (rodzica)

Mail, telefon (rodzica)

Imię dziecka, rocznik dziecka.

Zarząd MŁKS

walne sw