WALNE ZEBRANIE W MŁKS

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEGO ŁOMŻYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Szanowni Członkowie Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego,

Działając na podstawie § 17 Statutu stowarzyszenia, Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Łomży, serdecznie zaprasza wszystkich członków MŁKS, na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 13.04.2018r o godzinie 18:30 (pierwszy termin), a w przypadku braku kworum o godzinie 19:00 ( drugi termin) w auli szkoły PWSiP na ulicy Akademickiej 14 w Łomży, z proponowanym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków MŁKS.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków MŁKS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie w drodze uchwał Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności MŁKS za rok 2017.

 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności MŁKS za rok 2017 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu MŁKS za rok 2017.

 8. Dyskusja.

 9. Zmiany w Statucie MŁKS.

 10. Głosowanie nad sposobem przeprowadzenia wyborów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 11. Wybór władz Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Sprawozdanie uchwał Komisji Wniosków i Uchwał

 14. Zakończenie obrad.

Zachęcamy wszystkich rodziców (Członków Stowarzyszenia) do czynnego udziału w zebraniu. Podjęte wspólne decyzje bedą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie MŁKS.

Zarząd MŁKS