WALNE ZEBRANIE W MŁODZIEŻOWYM ŁKS

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEGO ŁOMŻYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Szanowni Członkowie Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego,

Działając na podstawie § 17 Statutu stowarzyszenia, Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Łomży, serdecznie zaprasza wszystkich członków MŁKS, na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17.05.2019r o godzinie 18:00 (pierwszy termin), a w przypadku braku kworum o godzinie 18:30 ( drugi termin) w auli szkoły PWSiP na ulicy Akademickiej 14 w Łomży, z proponowanym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków MŁKS.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków MŁKS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie w drodze uchwał Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności merytorycznej MŁKS za rok 2018. ( kwiecień -grudzień 2018)
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności MŁKS za rok 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności MŁKS za rok 2018 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu MŁKS za rok 2018.

 9. Dyskusja.

 10. Głosowanie nad sposobem przeprowadzenia wyborów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 11. Wybór władz Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Sprawozdanie uchwał Komisji Wniosków i Uchwał

 14. Zakończenie obrad.

Zachęcamy wszystkich rodziców (Członków Stowarzyszenia) do czynnego udziału w zebraniu. Podjęte wspólne decyzje bedą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie MŁKS.

Zarząd MŁKS