WALNE ZEBRANIE W MŁKS

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

MŁODZIEŻOWEGO ŁOMŻYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Szanowni Członkowie Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego ,

Działając na podstawie § 17 Statutu stowarzyszenia, Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Łomży, serdecznie zaprasza wszystkich członków MŁKS, na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 23.06.2017r o godzinie 19:00 (pierwszy termin), a w przypadku braku kworum o godzinie 19:30 (drugi termin) w auli szkoły PWSIP na ulicy Akademickiej 14 w Łomży, z proponowanym porządkiem obrad.

1.Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków MŁKS.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków MŁKS.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków MŁKS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie w drodze uchwały Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności merytorycznej  MŁKS za rok 2016.

7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności MŁKS za rok 2016.

8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności MŁKS za rok 2016 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu MŁKS za rok 2016.

9.Dyskusja.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego MŁKS za rok 2016 i udzielenia absolutorium Zarządowi za okres Sprawozdawczy 2016r.

11.Wolne głosy i wnioski.

12.Zamknięcie Zebrania.

ZARZĄD  MŁKS