WALNE ZEBRANIE W MŁODZIEŻOWYM ŁKS.

                               Łomża, dnia 08.11.2018

                     ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW
                            MŁODZIEŻOWEGO ŁOMŻYŃSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Szanowni Członkowie Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego ,
Działając na podstawie § 17 Statutu stowarzyszenia, Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Łomży, serdecznie zaprasza wszystkich członków MŁKS, na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 29.11.2018r o godzinie 19:00 (pierwszy termin), a w przypadku braku kworum o godzinie 19:15 (drugi termin) w auli szkoły ZSMiO na ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży, z proponowanym porządkiem obrad.

1.Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków MŁKS.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków MŁKS.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków MŁKS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie w drodze uchwały Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności merytorycznej  MŁKS za rok 2018. ( kwiecień -pażdziernik)
7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności MŁKS za rok 2018. ( kwiecień – pażdziernik)
8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności MŁKS za rok 2018 ( kwiecień – pażdzierni) wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu MŁKS za rok 2018. ( kwiecień – pażdziernik)
9. Bieżąca sytuacja finansowa.
10.Dyskusja.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego MŁKS za rok 2018 ( kwiecień – pażdziernik) i udzielenia absolutorium Zarządowi za okres Sprawozdawczy 2018r. ( kwiecień – pażdziernik)
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zamknięcie Zebrania.
                                                                                                                    ZARZĄD MŁKS